edFlow

Ökad omställningsförmåga i välfärden

Välkommen till edFlow

Inom ramen för edFlow AB driver jag verksamhet för att stötta offentlig verksamhet i den omställning som pågår då vi möter stora utmaningar kopplat till tillgång till arbetskraft och samtidig behovsökning, parallellt pågår en snabb teknisk utveckling som möjliggör och forcerar fram nya arbetssätt. Jag erbjuder tjänster med huvudsaklig inriktning på att öka stödfunktioners förmåga att leda sig själv och att stötta förändring och kvalitetssäkring i kärnverksamheten. 

Jag har utvecklat tre koncept som jag använder vid konsultinsatser.

Självledarskap med Workflow-metoden

Workflow ökar förmågan att jobba hållbart och effektfullt utifrån sitt grunduppdrag i den tid av snabb förändring som vi befinner oss i. Genom utbildning och handledning skapas insikt och varaktig förändring av arbetssätt och förhållningssätt i vardagen. Vi jobbar med

  • Självkännedom
  • Grunduppdragsfokus
  • Hjärnsmarta strategier
  • Tidssmarta strategier

Förändringshjulet

Förändringshjulet bygger på den klassiska modellen "managing complex change" . Förändringshjulet ger praktiska verktyg för att planera, leda och genomföra förändringsresor. Sammantaget innehåller förändringshjulet ett 40-tal olika praktiska verktyg som är enkla att ta till sig. De matchar olika former av utmaningar som vi ställs inför under våra förändringsresor. De kan användas var för sig utan någon given ordningsföljd och också kombineras. Förändringshjulet bygger på sex huvudområden som vardera kräver sin egen kompetens.

  1. Skapa en tydlig vision och riktning för förändringsarbetet
  2. Involvera och engagera
  3. Säkerställ att berörda har kompetensen som krävs
  4. Se till att nödvändiga resurser och avgränsningar finns
  5. Skapa strukturen som behövs för att navigera framåt
  6. Arbeta steg för steg i riktning mot målet

Verksamhetsutveckling för alla

Samhällsomställningen kräver ett brett engagemang bland medarbetare. Allas kreativitet behövs och nya förmågor behöver etableras. För att matcha detta behov erbjuder jag utbildning för arbetsplatser som vill börja kika på sin arbetsvardag med nya ögon och skapa förbättring och innovation tillsammans. Under utbildningen övar gruppen tillsammans på att identifiera arbetssätt i vardagen och att öka förmågan att börja jobba på nya sätt. Vi använder tekniker från Lean och Tjänstedesign med målgruppen i fokus. Utbildningen är en bra bas för att kunna växla upp behovsorienterad digitalisering. 

Min kompetens

Jag har arbetat i kommunal verksamhet sedan 1990-talet, är i grunden utbildad socionom och har lång erfarenhet av att driva verksamhet och utveckling i små och stora kommuner. Jag har utbildat sedan början av 2000-talet, i egen verksamhet sedan 2012. Jag är vidareutbildad inom ex OBM, beteendedesign, emotionell intelligens, ledarskap och kommunikation samt för att driva projekt, jobba med kvalitetsutveckling och att leda digital transformation. Jag har arbetat i roller som ex strateg, utvecklingsledare, projektledare, digitaliseringschef, kansli- och utvecklingschef. Jag delar idag min tid mellan utbildnings- och handledningsuppdrag och ett chefsskap för en innovativ verksamhet som bedrivs i samverkan mellan skola och socialtjänst.

Helena Post Mårtensson, edFlow AB