edFlow

Ökad omställningsförmåga i välfärden

Välkommen till edFlow

Inom ramen för edFlow AB driver jag verksamhet för att stötta offentlig verksamhet i den omställning som pågår då vi möter stora utmaningar kopplat till tillgång till arbetskraft och samtidig behovsökning. Jag erbjuder tjänster med huvudsaklig inriktning på att öka medarbetares och ledares förmåga att utföra, förbättra och innovera sitt grunduppdrag. Jag har utvecklat två koncept som jag använder vid konsultinsatser.

Workflow

Workflow ökar medarbetares och ledares förmåga att jobba hållbart och effektfullt utifrån sitt grunduppdrag i den tid av snabb förändring som vi befinner oss i. Genom utbildning och handledning skapas insikt och varaktig förändring av arbetssätt och förhållningssätt i vardagen. Den stora omställning som offentlig verksamhet är inne i förutsätter att vi har medarbetare med: 

  • Professionell kompetens
  • Självledarskapskompetens
  • Samverkanskompetens
  • Förändringskompetens

Workflow jobbar med samtliga parametrar vilket ger er en bra bas för omställningsarbetet, höjer kvalitén i verksamheten och ger förbättrad hälsa och arbetsglädje.

Förändringshjulet

Förändringshjulet bygger på den klassiska modellen "managing complex change" . Förändringshjulet ger praktiska verktyg för att planera, leda och genomföra förändringsresor. Sammantaget innehåller förändringshjulet ett 40-tal olika praktiska verktyg som är enkla att ta till sig. De matchar olika former av utmaningar som vi ställs inför under våra förändringsresor. De kan användas var för sig utan någon given ordningsföljd och också kombineras. Förändringshjulet bygger på sex huvudområden som vardera kräver sin egen kompetens.

  1. Skapa en tydlig vision och riktning för förändringsarbetet
  2. Involvera och engagera
  3. Säkerställ att berörda har kompetensen som krävs
  4. Se till att nödvändiga resurser och avgränsningar finns
  5. Skapa strukturen som behövs för att navigera framåt
  6. Arbeta steg för steg i riktning mot målet
Släpps mars 2023 av Komlitt
Släpps mars 2023 av Komlitt

Jag använder förändringshjulet för att sätta upp och genomföra förändringsresor. Jag utbildar och handleder även medarbetare i exempelvis verksamhetsutvecklande roller utifrån modellen.

Min kompetens

Jag har arbetat i kommunal verksamhet sedan 1990-talet, är i grunden utbildad socionom och har lång erfarenhet av att driva verksamhet och utveckling i små och stora kommuner. Jag är vidareutbildad inom OBM, beteendedesign, ledarskap och kommunikation samt för att driva projekt, jobba med kvalitetsutveckling och att leda digital transformation. Under q1 2023 kommer jag utöka min palett med en certifiering som coach i  Core qualitys. Självkännedom och grupputveckling är en viktig komponent. Jag går även in i ett partnerskapsprogram via ADDA som leverantör av tjänster för offentlig verksamhet som vill förbättra sin omställningsförmåga och använder sig av DiMiOS-verktyget för att identifiera förbättringsområden och behov.

Helena Post Mårtensson, edFlow AB